Mateřská škola Matoušova, Liberec

Aktuality

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu SARS-COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy. Vedení mateřské školy v této souvislosti provádí důslednou osvětu mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci s cílem destigmatizovat onemocnění a umožnit všem bezproblémový návrat do školy.

V souladu s Manuálem MŠMT garantuje mateřská škola dodržování následujících hygienických kritérií snižujících nebezpečí přenosu virových a jiných nakažlivých onemocnění:

VSTUP DO AREÁLU ŠKOLY A DO BUDOVY

 1. Ředitelka školy stanovuje pobytovým prostorem budovu mateřské školy. Do pobytových prostor nemají až na časově přesně omezené výjimky povolen vstup žádné jiné osoby kromě zaměstnanců a dětí navštěvujících tuto mateřskou školu.
 2. Rodiče se zdržují pouze v místech vyhrazených, zpravidla na školní zahradě a ve výjimečných případech vstupní hale školy. Do budovy školy vstupují zákonní zástupci pouze ve zvlášť odůvodněných případech, např. při vyzvedávání dítěte vykazujícího podezření na virové onemocnění. Na období 1. 9. - 31. 10. daného školního roku mají povolen vstup do šaten rodiče nově nastupujících dětí, s cílem zajistit optimální adaptační proces u nejmenších dětí.
 3. Pro všechny osoby nacházející se v areálu mateřské školy platí v případě vyhlášení epidemiologicky rizikového stupně onemocnění v místě povinnost důkladného zakrytí úst a nosu.
 4. Při příchodu k budově nebude docházet ke shromažďování osob před školou. Zákonný zástupce dodrží při přivádění dítěte do mateřské školy odstup 1,5 - 2 m od ostatních osob.
 5. Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce nebo jedna osoba blízká uvedená v evidenčním listu dítěte.
 6. Dítě přejímá u vchodových dveří budovy pověřený zaměstnanec mateřské školy.
 7. U vstupu do pobytových prostor školy je umístěna virucidní dezinfekce v rozprašovači, kterou dospělé osoby i děti musí po příchodu do mateřské školy použít.
 8. V případě podezření na výskyt virového onemocnění v místě nebo ve škole se provádí ranní zdravotní filtr, tj. se dětem se měří u vstupu teplota bezkontaktním teploměrem. O výsledku měření je bezodkladně informován zákonný zástupce.
 9. Děti si do mateřské školy přinášejí své věci na aktuální den v malém batůžku. V šatním boxu zůstává pouze sezónní náhradní oblečení.
 10. Děti si s sebou nepřinášejí žádné hračky z domova.

PROVOZ TŘÍD

 1. Třídy jsou v provozu od 6:30 do 16:30 dle harmonogramu pro aktuální školní rok.
 2. Vzdělávací aktivity dětí nejsou omezeny, v případě nutnosti jsou pouze jinak strukturovány a organizovány.
 3. Mateřská škola omezí epidemicky rizikové činnosti na minimum, např. podávání rukou, dlouhý fyzický kontakt mezi dětmi a dětmi a učitelkami.
 4. Děti z různých tříd se spojují pouze v časech 6:30 – 7:30 a 15:00 – 16:30, kdy je významně snížený počet dětí ve třídách a je možno zajistit potřebný sociální odstup
 5. Společné aktivity ve třídách a vnitřních prostorách mimo školu (např. divadelní sál Naivního divadla Liberec aj.) se pořádají nejvýše pro děti 40 dětí
 6. Společné akce na zahradě školy se pořádají pro všechny děti, bude však dodrženo rozdělení do sekcí podle tříd, popř. pater budovy tak, aby byl dodržen sociální odstup mezi skupinami max. 40 dětí.
 7. Společné aktivity s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky dětí se pořádají pouze mimo školní budovu. Všichni dospělí účastníci dbají na dodržení protiepidemických opatření vyhlášených v místě a čase konání akce.
 8. Děti jsou vedeny k důslednému mytí a dezinfekci rukou, a to několikrát denně používáním virucidních mýdel, sprejů a gelů na ruce.
 9. Zaměstnanec školy může použít v kontaktu s dětmi i ostatními osobami osobní ochranné pomůcky.

 

ÚKLID A DESINFEKCE

 1. Třídy, šatny a umývárny se krátce a intenzivně větrají každých 30 minut.
 2. Třídy, šatny a umývárny se dezinfikují ráno a odpoledne.
 3. Hračky a didaktické pomůcky jsou rozděleny do dvou částí a používají se v režimu sudých a lichých týdnů, ve druhém z týdnů se myjí, perou a dezinfikují.
 4. Odpadkové koše se vynášejí každý den odpoledne.
 5. Uklízečka čistí a dezinfikují třídy, šatny, jídelny a chodby. Společné prostory zejména pak místa, jichž se může dotýkat vysoký počet osob, dezinfikují denně v 6:15, ve 11:45 a 14:15 vždy před příchodem rodičů. 
 6. Škola pere prádlo v automatických pračkách při teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá igelitové obaly na jedno použití, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Použité prádlo se skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru – sklad prádla.

STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM

 1. Děti se stravují po třídách v jídelně.
 2. Míra jinak běžných samoobslužných činností dětí (příprava příborů, talířů, výběr potravin, příprava vlastní porce jídla při svačině aj.) je po dobu nezbytně nutnou snížena na minimum.
 3. Pitný režim se děje s využitím vlastních uzavíratelných lahví nebo kelímků dítěte. Provozní zaměstnanec nápoje doplňuje dle potřeby do vymyté lahve, za dezinfekci lahví odpovídají zákonní zástupci dětí – lahve si v pátek odnášejí domů s pyžamem.
 4. Školní kuchyně i jídelna důsledně dodržují zásady správné výrobní a hygienické praxe. Příprava jídel se děje v souladu s pravidly stanovenými v HACCAP, mytí nádobí se děje v myčkách při min. teplotě min. 60 °C. Při ručním mytí se provádí oplach vroucí vodou o teplotě min. 85 °C.

 

PODEZŘENÍ A VÝSKYT VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

 1. Pokud se u dítěte projeví během dne příznaky virového nebo jiného nakažlivého onemocnění, informují o této skutečnosti učitelky ředitelku školy a zákonné zástupce.
 2. Zákonný zástupce je povinen si dítě z mateřské školy bezodkladně vyzvednout, aby nedošlo k nákaze dalších dětí a zaměstnanců školy.
 3. Dítě s podezřením na výskyt virového nebo jiného nakažlivého onemocnění vyčká příchodu zákonného zástupce v odděleném místě mateřské školy.
 4. Rodič vybaví dítě 2ks podepsaných roušek, které budou pro tento případ uschovány u třídních učitelek.
 5. Dítě se vrací do mateřské školy na základě kladného doporučení lékaře nebo KHS LK.
 6. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.
 7. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně SARS-Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Povinnost se distančně vzdělávat se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 2. Škola přizpůsobí distanční vzdělávání individuálním podmínkám dětí, není např. plošně vyžadován vzdálený přístup ke vzdělávacím aktivitám. Distanční úlohy mohou být dětem doručovány i náhradním způsobem (osobně, poštou aj.)
 3. Škola bude v případě nutnosti poskytovat distanční formu vzdělávání dětem průběžně nabízet soubor vzdělávacích aktivit, které budou zpracovávány v souladu s hlavními principy rozvoje osobnosti předškolního dítěte s cílem dosáhnout rozvoje klíčových kompetencích dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Desatera předškoláka.
 4. Děti odevzdávají doklady o splnění aktivity s podporou rodičů např. fotodokumentací nebo jiným způsobem (poštou, osobním doručením do schránky školy).
 5. Zpětná vazba bude dětem poskytována individuálně např. e-mailem.