Mateřská škola Matoušova, Liberec

Přijímací řízení 2019

 

Naše mateřská škola má jednu běžnou heterogenní třídu pro 24 dětí a dvě heterogenní třídy speciální pro 12 a 14 dětí. Do speciálních tříd přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které doporučí školské poradenské zařízení. Jedná se o děti s narušenou komunikační schopností, s poruchami smyslovými, s poruchami chování a učení. Ve speciálních třídách pracují učitelky s kvalifikací speciální pedagog, logoped.

Posláním naší mateřské školy je citlivým a rodinným přístupem podporovat individuální rozvoj každého dítěte se zaměřením rozvíjení tělesného, psychického a sociálního vývoje dětí, vychovat samostatné osobnosti se základy pravidel slušného chování, upevňovat u dětí základní životní hodnoty a mezilidské vztahy, kvalitně připravit budoucí školáky na vstup do ZŠ.

K tomu přizpůsobujeme i styl a charakter vzdělávání, kterým se snažíme o vytvoření rodinného prostředí.

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme 11 dětí do běžné třídy a 10 dětí do speciálních tříd.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020

I. fáze - vydávání žádostí (8. dubna 2019 - 13. května 2019)

II. fáze - sběr žádostí - zápis (14. května 2019) 

Aktuální a podrobnější informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec naleznete na https://zapisyms.liberec.cz/ .

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se týká dětí narozených do 31. 8. 2014.

Děti, které již docházejí do mateřské školy,  budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2019, absolvovat zápis nemusí.

I. fáze – vydávání žádostí

8. 4. 2019 – 13. 5. 2019

Pro zjednodušení administrace zápisů do mateřské školy využijte jednotný formulář žádosti poskytovaný elektronickým systémem.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána, data může zpracovávat až škola, které předáte písemnou podobu žádosti).

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.

Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat zvolenou mateřskou školu nebo oddělení školství MML 

  1. Vyzvednutí v mateřské škole od 8:00 - 15:00 hod.
  2. Na MML - odbor školství a sociálních věcí nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), během výše uvedeného období. tel. 485 243 375, e-mail: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz  Termín návštěvy je nutné předem domluvit

Důležité informace:

Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy  nebo pro sledování žádosti v průběhu správního řízení.

Opravy, změny v žádosti a pořadí vybraných škol je možné provádět pouze do 13. 5. 2019

Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této I. fázi mateřské školy kontaktovat.

Pro registraci do systému a získání žádosti potřebujete znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění. Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6). Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje také číslo pojištěnce.

Budete-li chtít žádost ZÍSKAT na odboru školství a sociálních věcí nebo v mateřských školách, nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte) a případně si domluvit termín a čas návštěvy.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřské škole (ZÁPIS)

úterý 14. 5. 2019

Do všech zvolených mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.

Zápis v naší MŠ bude probíhat od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 

V tento den můžete zapsat své dítě i do speciálních tříd, kam mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školského poradenského zařízení.

Při zápise ředitelce mateřské školy předložíte:

  • žádost,

  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

  • rodný list dítěte,

  • občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).

Při převzetí žádosti v mateřské škole budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Po 14. 5. 2019 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

III. fáze – vyhodnocování žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 17. 5. 2019 od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitelka mateřské školy rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy.

Od 20. 5. 2019 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude/nebude přijato.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 31. 5. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy a na vývěsce v MŠ.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na uvedenou adresu v žádosti do vlastních rukou zákonného zástupce.

Od 20. 5. 2019 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

  • telefonicky,

  • prostřednictvím sms,

  • e-mailem.

Pokud bude Vaše dítě přijato do více mateřských škol, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí evidenčního listu dítěte.
Pro mateřské školy, do kterých jste se hlásili a Vaše dítě bylo také přijato, podepíšete zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí.