Menu

Úvod

 

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy Matoušova 468/12, Liberec, příspěvková organizace.

Naše mateřská škola se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Podporuje rozvoj osobnosti dětí předškolního věku. Má zásadní vliv na rozumový, citový a tělesný rozvoj.

Přinášíme dětem základní pravidla etického chování, představujeme jim hlavní životní hodnoty a uvádíme je do života mezi lidmi s kvalitními mezilidskými vztahy.

Není dnes již tajemstvím, že právě předškolní vzdělávání dává dětem základ pro další rozvoj, výchovu a vzdělávání.

Snažíme se děti co nejlépe připravit na vstup do školního prostředí.

Poskytujeme také péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - převážně s narušenou komunikační schopností.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „RADOSTNÝ KRUH UČENÍ“ Celodenní stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy.

Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání rodiče hradí převážně převodem na účet školy nebo platbou v hotovosti.

Každé dítě má svůj variabilní symbol, kterým se platby identifikují. Datum splatnosti je stanoven na každého 15. dne v měsíci.

 

Filosofie mateřské školy:

 
U     Učení - dopřejeme dětem učení radostné, spontánní, prožitkové a přirozené.
 
M     Motivace - každé dítě je jedinečné a každé dítě něco dovede, stačí jen objevit, co to je.
 
A     Akce mateřské školy - každá akce, kterou dítě zažije a prožije na vlastní kůži, mu přináší
       radost a poučení.
 
T     Tvořivost - důležité je, aby děti měly dostatek volnosti a svobody pro rozvoj fantazie
       a snění.
 
O     Organizace - individuální přístup dětem přináší jejich důležitost a možnost věnovat jim plně
        náš čas a pozornost.
 
    Umění - seznamujeme děti s estetickými hodnotami a kulturou, která nás obklopuje.
 
Š     Škola - příprava na vstup do školy je metou, kterou musíme společně projít a obstát co
        nejlépe.
 
E    Etika - děti učíme morálním hodnotám a dobrým mezilidským vztahům.